Badania wstępne i okresowe – podobieństwa i różnice

Do obowiązków każdego pracodawcy należy skierowanie pracowników zarówno na badania wstępne, jak i okresowe, między którymi występują pewne znaczące różnice. Przeprowadzenie badań jest jednak niezwykle ważne, ponieważ zgodnie z prawem, pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie posiada ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania konkretnego zawodu. Na czym polegają badania wstępne, a na czym okresowe? Wyjaśniamy.

Jak wyglądają badania wstępne?

Badania wstępne przeprowadzane są przed rozpoczęciem pracy, na podstawie skierowania otrzymanego od przyszłego pracodawcy. Badaniom muszą poddać się osoby nowo zatrudnione na umowę o pracę, osoby przeniesione na inne stanowiska oraz pracownicy młodociani. Z kolei z tego typu badań pracowników zwolnione mogą zostać osoby, które zatrudnione są na to samo stanowisko lub obejmują posadę, która wiąże się z takimi samymi warunkami pracy, która była realizowana w ciągu ostatnich 30 dni.

– Badania wstępne wykonuje lekarz medycyny pracy i w zależności od specyfiki zawodu mogą one obejmować różne badania laboratoryjne oraz specjalistyczne. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do rozpoczęcia pracy niezbędne jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego, które wystawiane jest dla konkretnego pracodawcy na określony czas. – mówi specjalista z Ultramedic Centrum Medycznego w Bielsku-Białej.

Na czym polegają badania okresowe?

Badania okresowe to badania, które wykonywane są w trakcie pracy przez osoby zatrudnione, a ich głównym celem jest weryfikacja i sprawdzenie stanu zdrowotnego pracowników. Częstotliwość przeprowadzania badań pracowników zależna jest od charakteru pracy, a także od kondycji zdrowotnej osoby pracującej, niemniej jednak nie powinny one odbywać się częściej niż raz w roku oraz nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Badania okresowe w głównej mierze opierają się na badaniu ogólnym, a następnie w zależności od stopnia niebezpieczeństwa, na jakie narażony jest pracownik podczas pełnienia czynności zawodowych, specjalista może zlecić dodatkowe analizy. Do kontynuowania pracy konieczne jest uzyskanie orzeczenia lekarskiego, na którym będzie również zamieszczona data kolejnego obowiązkowego badania okresowego.

Badania wstępne a okresowe – czym się różnią?

Badania wstępne oraz okresowe przede wszystkim stanowią obowiązek wymagany przez Kodeks pracy. W przypadku podjęcia pracy zawodowej bez ważnego orzeczenia lekarskiego, zarówno pracodawcę, jak i pracownika mogą spotkać wysokie kary pieniężne. Oba badania pracowników mają również na celu sprawdzenie zdrowia fizycznego oraz psychicznego osób pracujących, a tym samym skontrolowanie szkodliwych czynników środowiskowych i na ich podstawie określenie możliwości podjęcia lub kontynuowania pracy na danym stanowisku.

Natomiast kluczową różnicą, która odróżnia badania wstępne od okresowych, jest wyłącznie ich termin wykonania, do którego pracownicy muszą się dostosować.